Chia Sẻ
 Hình ảnh  Tên trợ thủ  Cấp độ nuôi  Bản đồ
Bảo – Tiêu Thiếu Anh 0 Bích Vân Than
 Bảo – Âu Dương Hỉ  0  Vô Danh Nham Động
 Bảo – Thiết Hoa Nương  0  Vong Ưu Lâm
 Bảo – Công Tôn Đại Nương  5  Kinh Thành Nam Giao
 Bảo – Dương Tranh  15  Bách Hoa Cốc
 Bảo – Anh Tử  15  Nguyệt Nha Loan
 Bảo – Đoàn Ngọc  25  Giang Nam
 Bảo – Long Vân Nhị Gia  25  Lang Sơn Sơn Lộc
 Bảo – Bạch Vân Mục Nữ  25  Lang Sơn Tiểu Kính
 Bảo – Tiểu Mã  25  Lang Sơn Chi Đỉnh
Bảo – Lý Hoại 35 Diệu Phong Sơn
 Bảo – Bạch Ngọc Kinh 25 Nhiệm vụ Diệt Thanh Long Hội, Giang Hồ Ác Bá
 Bảo – Giang Khinh Hà 25   Nhiệm vụ Diệt Thanh Long Hội, Giang Hồ Ác Bá
 Bảo – Tâm Mi Đại Sư  25  Nhiệm vụ Diệt Thanh Long Hội, Giang Hồ Ác Bá
 Bảo – Bạch Vân Sinh 35  Biên Bức Động tầng 1
 Bảo – Khô Mai Đại Sư 35  Biên Bức Động tầng 2 
 Bảo – Cao Á Nam  45 Biên Bức Động tầng 3 
 Bảo – A Phi  45 Phù Vân Lĩnh
Bảo – Mã Phương Linh  45  Vạn Mã Nguyên
 Bảo – Cao Lập 55   Khổng Tước Pha
 Bảo – Thượng Quan Phi Yến  55  Kinh Thành Đông Giao 
 Bảo – Hùng Miêu Nhi 55  Thục Trung 
 Bảo – Hồ Sinh  65  Kim Sa Loan
 Bảo – A Cổ  65  Lục Thuỷ Hồ
Bảo – Diệp Tường   65  Khoái Hoạt Lâm
 Bảo – Phong Tứ Nương  75  Ác Lâm Cốc
 Bảo – Quách Đại Lộ  75  Bắc Hành Đạo
 Bảo – Nhân Thượng Nhân  75  Khổng Tước Lăng tầng 1
 Bảo – Yến Nam Phi  75  Khổng Tước Lăng tầng 2
 Bảo – Miêu Thiên Vương 85   Khổng Tước Lăng tầng 3
Bảo – Liễu Kim Liên  85   Khổng Tước Lăng tầng 4

 

<Update>

Chia Sẻ